Tento blog pripravujeme spoločne so študentami na krúžku Moderné technológie v Spojenej škole v Martine a postupne uverejňovať metodiky pre možné využitie materiálov z portálu www.nanoyou.eu .

Pripravte si v škole NANODAY projektový deň o nanotechnológiách.

   NANODAY je jednodenný program.

   Dopoludňajšie aktivity sú zamerané na predstavenie nanotechnológií a ich možností

   Popoludňajšie aktivity sú zamerané na rolové hry.

Časový harmonogram

Aktivity

Materiálno-technické vybavenie

8:30–8:45

Privítanie, predstavenie programu projektového dňa

Počítač, dataprojektor

8:45–9:30

Motivačné video,  motivačná prezentácia predstavenie nanotechnológií, nanomateriálov

Počítač, dataprojektor

9:30–10:00

Čo sú ta nanotechnológie?

Počítač, dataprojektor, internet, www.nanoyou.eu

Interaktívna tabuľa

10:00–10:15

Prestávka

 

10:15-11:15

Práca vo virtuálnom laboratóriu, realizácia vybratých experimentov

Počítač, dataprojektor, internet, www.nanoyou.eu

interaktívna tabuľa, materiály podľa vybratého experimentu

11:15-12:00

1.Workshop: Čo sú to nanotechnológie

Počítač, dataprojektor, internet,www.nanoyou.eu,

interaktívna tabuľa

12:00-13:00

Obed

 

13:00-13:10

Úvod do popoludňajšieho programu

 

Pripravené materiály pre rolové hry

13:10-15:30

2.Workshop: Rolové hry

15:30-16:15

NANODAY ukončenie, vyhodnotenie

 

Skúste to implementáciou modulov do vyučovania všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov

Učitelia so môžu vybrať ktorýkoľvek z modulov. Moduly sú vhodné pre blokové vyučovanie v trvaní 90 minút, alebo dve vyučovacie hodiny po 45 minút.

Modul 1: (90minút) – Úvod do nanotechnológií

 

Časový harmonogram

Aktivity

Materiálno-technické vybavenie

 

15 minút

 

 Video – Nanotechnológie-budúcnosť je tu

 

Video

 

 

20 minút

Diskusia na základe obsahu videofilmu, čo sú nanotechnológie, čo vieme o nanotechnológiách

Inštrukcie učiteľa

 

30 minút

Virtuálny experiment-skupinová práca

Prezentácia výsledkov skupinovej práce – Odpovede na otázky z virtuálneho experimentu

Počítač, internet – virtuálny experiment

20 minút

 

Workshop: Čo sú nanotechnológie

 

Inštrukcie učiteľa

5 minút

 

Zhrnutie

 

 

Modul 2: (90minút) – Úvod do nanotechnológií

 

Časový harmonogram

Aktivity

Materiálno-technické vybavenie

15 minút

Video – Motivačné video

počítač, internet

40 minút

Virtuálna hra Stroj času

počítač, internet

20 minút

Workshop: Čo sú to nanotechnológie

inštrukcie učiteľa

15 minút

Zhrnutie

inštrukcie učiteľa

 

 

Module 3: (90minút) – Úvod do nanotechnológií

 

Časový harmonogram

Aktivity

Materiálno technické vybavenie

15 minút

Video – Nanotechnológie budúcnosť je tu

Video, počítač, internet

50 minút

Workshop: Čo sú nanotechnológie

inštrukcie učiteľa

15 minút

Prezentácie skupinovej práce

inštrukcie učiteľa

10 minút

Zhrnutie čo sú nanotechnológie

inštrukcie učiteľa

 

 

 

Module 4: (90minút) – ELSA etické aspekty nanotechnológií

 

Časový harmonogram

Aktivity

Materiálno technické vybavenie

5 minút

Rolové hry

 

Usmernenie učiteľa

30 minút

Príprava študentov na danú tému

Každý študent má pridelenú rolu a obhajuje názor z danej pozície

Počítač  – virtualne activity

20 minút

Diskusia študentov

Usmernenie učiteľa

20 minút

Práca s portálom, vyjadrenie názorov študentov

počítač, internet

15 minút

Zhrnutie a závery 

 

 

Modul 5: (90minút) – Experimenty

 

Časový harmonogram

Aktivity

Materiálno-technické vybavenie

5 minút Vysvetlenie postupu pre realizáciu experimentu Materiály pripravené portálom Nanoyou
50 minút Realizácia experimentu Pomôcky a materiály uvedené v príprave pre učiteľa
20 minutút Spracovanie pripravených elaborátov a výsledkov pokusov Pripravené hárky pre žiakov, počítač
15 minút Zhrnutie